ამოირჩიე ენა
  • ქართული ( KA )
  • English ( EN )
  • Руский ( RU )
  • Deutsch ( DE )
  • Español ( ES )
  • Français ( FR )
  • Italiano ( IT )
  • Polski ( PL )
x

დაახლოებით 19,200 შედეგი

ზოგადი უნარების გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები და პასუხები

3 ივლისი 2013 ... გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა ინფორმაცია
ზოგადი უნარების გამოცდაზე გამოყენებული ტესტებისა და სწორი ...

ტესტები - ზოგადი უნარები მათემატიკური ნაწილი - InterMedia.ge

ზოგადი უნარები მათემატიკური ნაწილი · ზოგადი უნარები ვერბალური
ნაწილი. ავტომატურად გადასვლის რეჟიმი, პასუხის ჩვენების რეჟიმი ...

ზოგადი უნარები - საატესტატო გამოცდების ტესტები და სიახლეები.

ზოგადი უნარები როგორც მათემატიკური ასევე ვერბალური ნაწილი. www.
exam.ge ზე იხილეთ სხვა ტესტებიც.

ზოგადი უნარების ტესტი

tests. zogadi unarebis testirebis Sedegi dadgindeba mxolod da mxolod
pasuxebis furclis safuZvelze. • pasuxebis gadatanisas iyaviT yuradRebiT. •
muSaobis ...

Education.ge / ზოგადი უნარები 2013 - 2014 სასწავლო წლისათვის.

2013 -2014 წლისათვის ზოგად უნარებში გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები
სწორი პასუხები. ზოგადი უნარები ვარიანტიზოგადი უნარები ...

Education.ge / ზოგადი უნარების ტესტი /ვერბალური ნაწილი ...

ზოგადი უნარების ტესტი /ვერბალური ნაწილი/ანალოგიები - 2, ტესტი გაიარეს
(14720) - ჯერ. ამ სახის დავალებებში მოცემულია მუქი შრიფტით ...

ზოგადი უნარები » Testebi.Com - ტესტები, პრეტესტები, პრავის ...

ტესტი ზოგად უნარებში (სრული ტესტი) N1. ტესტის დამატების თარიღი: 5-03-
2014, 20:59; ტესტირება გაიარა: 6626; კატეგორია: ეროვნული » ზოგადი ...

იხილეთ ზოგადი უნარების ტესტები

ზოგადი უნარების ტესტები. ლოგიკა. 1. ჟირაფი, ნიანგი და ბეგემოტი სხვადსხვა
სახლებში ცხოვრობენ. ჟირაფის სახლი არც. წითელია და არც ცისფერი, ...

ზოგადი უნარების ტესტი

1. ზოგადი უნარების ტესტი. ინსტრუქცია. ზოგადი უნარების ტესტი ამოწმებს
სხვადასხვა სახით წარმოდგენილი ინფორმაციის. აღქმისა და გააზრების უნარს.

უნარების ტესტის ნიმუში 1. norma _ darRveva a) ukidegano ...

უნარების ტესტის ნიმუში. ანალოგია: ინსტრუქცია: ,,ქვემოთ ჩამოთვლილ
სიტყვათა წყვილებს შორის არსებობს გარკვეული კავშირი. განსაზღვრეთ, რა
სახის.
რეკლამის ადგილი